Size bir telefon kadar yakınız
0 216 545 44 34
0 555 147 19 03
Dil Seçin
tren

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Güçlü Grup Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere detayları aşağıda belirtilen
yasal mevzuat çerçevesinde, şirketimizin kuruluşu olan Güçlü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile çeşitli şekillerde irtibat kuran “İlgili Kişi” konumundaki sizlere ait kişisel verilerin,yalnızca aşağıda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde toplanması, işlenmesi, saklanması, yurtiçinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması hususunda en yüksek hassasiyeti
gösteriyor,bu husustaki çalışmalarımızda verilerinizin güvenliğini sağlama adına gerekli tüm dijital,fiziki ve yasal tedbirleri alıyoruz.
İş bu aydınlatma metni ile amacımız 6698 Sayılı KVKK madde 10’ da öngörülen yükümlüğümüze uygun olarak; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler ve hukuki nedenler ile verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
1-)MEVZUAT VE YASAL DAYANAKLAR
Özel hayatın gizliği başta olmak üzere diğer temel hak ve hürriyetlerinizin en üst
düzeyde korunması için kişisel verilerinizin toplanması,kaydedilmesi,saklanması,depolanması değiştirilmesi,yeniden düzenlenmesi,sınıflandırılması,açıklanması veya üçüncü kişilerle paylaşılması,kullanılmasının engellenmesi gibi tüm veri işleme prosedürlerinde aşağıda belirtilen Mevzuat ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmektedir.
a-)T.C Anayasa Madde 20/3,(Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilen Korunmasını İsteme
Hakkı)
b-)6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun,(Bundan sonra metin içerinde
kısaca “6698 sayılı KVKK” olarak anılacaktır.)
c-)Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ,(Bundan sonra metin içinde “Tebliğ” olarak anılacaktır.)
d-)Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
2-)TANIMLAR
Kişisel Veri :Kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin,bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı
Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel
Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade
etmektedir.
3-)VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
Unvan :Güçlü Ağız ve Diş Sağlığı Limitet Şirketi, Ticaret Sicil No: 4120958696
Adres :Acıbadem Mahallesi,Acıbadem Caddesi, No:94-96/C Kadıköy/İSTANBUL
İletişim :0216 545 44 34 — gucludisklinigi@gmail.com
4-)VERİ TOPLAMA VE İŞLEME POLİTİKAMIZA HAKİM OLAN İLKELER
Kişilik haklarınızın ayrılmaz bir parçası olarak korunmasına en yüksek hassasiyeti
gösterdiğimiz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızdan işlenirken 6698 sayılı
KVKK’nun 4/2. maddesinde gösterilen;
a-)Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
b-)Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c-)Belirli,açık ve meşru amaçlar için işlenme
d-)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
e-)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
ilkelerine uygun olarak hareket edilecektir.
5-)İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
6698 sayılı kanun ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde veri sorumlusu
sıfatıyla tarafımızca, veri işleme prosedürlerine tabi tutulacak kişisel verileriniz şunlardır;
a-)Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası,
b-)T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası,
doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet,meslek gibi kimlik verileri,
c-)Alınan ve/veya değiştirilen randevu bilgileri,
d-)Adres,cep telefonu,elektronik posta bilgileri,alınan-gönderilen elektronik postalar,
e-)Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuar ve görüntüleme sonuçları, reçete
bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen
kişisel veriler,
f-)Hasta kaydı ile birlikte oluşturulan protokol numarası ve diğer bilgiler,
g-)Kendi rızanız ile ilettiğiniz daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
h-)Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile yazılı veya sosyal medya yoluyla paylaşılan
görseller, puanlamalar, yorumlar,şikayetler ve anketler,
i-)Poliklinik ziyareti sırasında alınan güvenlik kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
j-)Otopark hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka bilgileri,
k-)Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form
ve çerez bilgileri,
l-)Tıbbi tanı veya tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin tahsili için alınan
banka hesap bilgileri,kredi kartı bilgisi ve diğer fatura bilgileri.
Bunlar dışında şahsen tanınma ve teşhis edilmeyi sağlamayacak nitelikteki,
örneğin polikliniği kullanma saatleri, talep edilen ürünler,tercih edilen doktor gibi bilgiler
kişisel veri niteliğinde değildir.Bu verilerin işlenmesinde açık rıza veya onay aranmayacaktır.
6-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE ŞEKLİ
Kişisel verileriniz;
a-)Müracaat sırasında hasta kaydı oluşturmak için sorulan sorulara verilen sözlü ve yazılı
cevaplar,
b-)Tıbbi talep ve şikâyetlerle ile ilgili, tedavi ve tanı süreçlerinden önce doldurulması istenen
formlar,
c-)Telefon ve internet üzerinden alınan randevularda, hasta temsilcisine verilen şifahi bilgiler
veya bilgisayar ortamında doldurulan elektronik formlar,
d-)Tedavi sürecinin ilk basamağı olarak poliklinikte yapılan tetkikler ve ibraz edilen önceki
tedavi evrakları,
e-)Alınan hizmetin değerlendirilmesi, puanlanması, tavsiyesi veya eleştirilmesi için
doldurulan formlar,gönderilen elektronik postalar ve diğer sosyal medya paylaşımları,
gibi sözlü,fiziki ve dijital yollarla toplanmaktadır.
6-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME ŞARTLARI
6698 sayılı KVKK madde 5 uyarınca kişisel verileriniz, ancak bu hususta açık
rızanızın bulunması halinde işlenecektir. Açık rıza, tanımı yukarıda verildiği üzere,ilgili
açıklama ve bilgilendirmeler yapıldıktan sonra kişisel verilerinizin, veri sorumlusu sıfatıyla
tarafımızca işlenebilmesi için ortaya koyacağınız olumlu irade açıklamasıdır.
Özel kanuni düzenlemeler ve gereklilikler saklı kalmak üzere açık rızanın yazılı
olarak bildirilmesi şart değilse de olası ihtilaflarda daha kolay ispat ve daha isabetli hukuki
çözüm adına bu rızayı, tarafımızca sağlanacak “Kişisel Veri Paylaşımı Aydınlatılmış Onam
Formu” aracılığıyla yazılı olarak açıklamanız istenecektir.
Ancak yine 6698 sayılı KVKK madde 5/2 hükmünde yer alan şu istisnaların
varlığı halinde kişisel verileriniz açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir;
a-) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b-) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç-) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.,
d-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
e-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
7-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Tebliğ madde 5 uyarınca kişiler verilerin işlenme amaçları açıkça gösterilmelidir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz aşağıda gösterilen şu amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak
işlenecektir;
a-)Hasta, randevu ve tedavi kayıtlarının oluşturulması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, takibi ve
koordinesi,
b-) Verilen temel, estetik ve yardımcı diş tedavi hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılması
ve yeni hizmetler geliştirilme konusunda talep ve beklentilerin ölçülmesi
c-)Hasta ve poliklinik güvenliğinin sağlanmasına dönük gerekli kimlik bilgisi tespit ve teyit
işlemlerinin yapılması,
d-)Poliklinik içi iş bölümü ve koordinasyonu sağlaması, talep edilen hizmeti en etkin şekilde
sunmaya dönük tedbirlerin alınması,
e-)Kişiye özel ekipman, malzeme ilaç ve protezlerin seçilmesi, önerilmesi ve üretilmesi,
f-)Kişisel sağlık ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi,
g-)Fiyatlandırma ve faturalandırma işlemlerinin hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması,
h-)Verilen hizmetler ve uygulanan tedavi yöntemlerine ilişkin hasta memnuniyet ve tatmin
düzeyinin ölçülmesi, şikayet ve eleştiriler doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapma adına
iletişimin sağlanması,
ı-) Tanıtım, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
i-) Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
j-)Mevzuat uyarınca hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve arşivlenmesi ve Sağlık Bakanlığı ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi isteme ve paylaşma taleplerine cevap verilebilmesi,
k-)Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
l-) Ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta
memnuniyetinin artırılması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket
tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi,
Açıklanan bu amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmayan tüm işlemlere karşı kişisel
verilerinizin korunması için gerekli tedbirler tarafımızca alınacaktır.
8-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMA AMAÇLARI VE ALICI GRUPLARI
Yukarıda anlatılan usul ve ilkelere uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel
verileriniz, Tebliğ’in 5. maddesi ve 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen
usuller dahilinde veri işleme amaçlarımızla sınırlı olarak (7.maddede belirtilen amaçlar)
çeşitli alıcı gruplarıyla paylaşılabilecektir.
6698 sayılı KVKK madde 8’e göre alınan açık rızanıza istinaden kişisel
verileriniz;
a-)Şirketimizle bağlı ortaklık veya iştirak şeklinde ileride kurulacak veya çalışmaya
başlayacak diğer şirketler ve kuruluşlar ile bunların ortaklarıyla,
b-)Tıbbi teşhis,tedavi ve protez üretiminde iş birliği içinde olduğumuz laboratuarlar, tıp
merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişilerle,
c-) Hastanın tarafımızdan sevk edildiği veya kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşlarıyla,
d-)Hizmetlerinden faydalandığımız veya malzeme temininde işbirliği içerisinde olduğumuz
tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızla,
e-) Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleriyle,
f-) Özel sigorta şirketleriyle,
g-)Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye
Eczacılar Birliği gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
h-)Mahkemeler, Başsavcılıklar ve İcra Daireleri gibi adli makamlarla,
ı-)Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler konularında bilgi
vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımızla,
i-)Tarafınızdan yetkilendirilmiş ve bu yetkisini belge ibrazı ile ispatlamış temsilci veya
vekillerinizle,
j-)Hukuk, avukatlık, vergi,muhasebe konuları başta olmak üzere danışmanlık aldığımız
üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle,
paylaşılabilecektir.
Ancak 6698 sayılı KVKK’da sayılan şu istisnalardan birinin varlığı halinde kişisel
verilerinizin aktarılmasında açık rıza şartı aranmayacaktır.
a-)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b-) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
c-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç-) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
e-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Belirtilen bu kanuni istisnalara dayalı olarak açık rıza olmaksızın yapılan kişisel
veri aktarımı ilgiliye, tarafımıza karşı ileri sürebileceği bir talep hakkı vermemektedir.
9-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI
Belirtilen yasal ilke ve esaslar kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresine ilişkin
düzenlemeler getiren;
a-)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
b-)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
c-)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
d-)4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
gibi mevzuat tarafımızca hassasiyetle uygulanmaktadır. Yasal düzenlemelerle getirilen
sürelerinin yanı sıra yukarıda belirtilen veri işleme (7.maddede belirtilen amaçlar ) amaçları
için gereken makul ve zorunlu süre de kişisel verilerinizin saklanmasında ayrıca göz önünde
bulundurulacaktır.
Yasal veya veri işleme amacının icap ve mahiyetinden kaynaklanan süre zarfında
kişisel verileriniz hem elektronik ortamlarda (bilgisayar) hem de elektronik olmayan
ortamlarda (manuel veri kayıt sistemleri, yazılı, basılı, görsel ortamlar) saklanmaktadır.
10-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE
İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak
işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için teknolojideki gelişmelere uygun olarak;
a-)Verilerin bulunduğu bilişim sistemine erişimin sınırlandırılması ve sadece ilgili personelin
yetkilendirilmesi,
b-)Verilerin saklandığı bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için
gerekli önlemlerin alınması,
c-)7/24 çalışan güvenlik kamerası ve izleme sistemleri kullanılması,
d-)Güvenlik duvarları ve zararlı yazılımları engelleyen antivirüs programları kullanılması,
e-) Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolaların kullanılması,
f-)Verilerin bulunduğu fiziki saklama alanlarına erişimlerin kilit ve parmak izi okuma tertibatı
ile yetkili olmayan kişilere karşı sınırlandırılması,
g-)Çalışanların niteliğinin ve farkındalığının geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin
önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması konularında eğitilmesi,
h-) Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması,
gibi teknik ve idari her türlü tedbir tarafımızca alınmakta ve hassasiyetle uygulanmaktadır.
11-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHASI
İlgili kanunlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren
zorunlu haller istisna olmak kaydıyla kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının sona ermesi veya
verinin işlenmesini gerektiren halin ortadan kalkması durumunda 6698 sayılı KVKK madde 7
uyarınca tarafımızca resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahibi
gerçek kişi olarak “ilgili kişi” sıfatıyla bu konuda talep hakkınız da mevcuttur.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 10.03.2019 tarihinde yayımlanan
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na göre;
a-)Verilerin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya
ilgası,
b-)Verilerin İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
c-)Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili
kişinin açık rızasını geri alması,
d-)Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin
silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum(Güçlü Ağız Grup Ağız ve Diş
Sağlığı Limitet Şirketi) tarafından kabul edilmesi,
f-)Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri
daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında kişisel verileriniz yukarıda da ifade edildiği gibi resen veya başvurunuz üzerine
silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
12-)İLGİLİ KİŞİ SIFATIYLA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR
6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri
sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
a-)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c-)Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d-)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e-)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f-)Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g-)Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı-)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici bilgilerle işbu kanunun 11.
Maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik isteğinizi,
Acıbadem Mahallesi,Acıbadem Caddesi, No:94-96/C Kadıköy/İSTANBUL adresine
gönderebilirsiniz. Kullanılan hakkın niteliğine göre yapılması gereken iş ve işlem daha uzun
bir süreyi gerektirmediği taktirde, talebiniz en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacak ve
tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
12-)YAYIM VE İLAN
Bu aydınlatma metni 03/03/2021 tarihinde hazırlanmış ve veri sorumlusu Güçlü
Grup Ağız ve Diş Sağlığı Limitet Şirketi tarafından www.gucludis.com internet sitesinde ilgili
kişilerin erişimine sunulmuştur.Şirket bünyesindeki poliklinikle herhangi bir şekilde ilgi ve
irtibat kurup kişisel verileri işlenecek olan tüm ilgililerle Kişisel Veri Paylaşımı
Aydınlatılmış Onam Formu” tanzimi öncesi fiziki olarak da paylaşılacaktır.Metnin kısmen
veya tamamen yenilenmesi durumunda güncel metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacak ve
duyurulacaktır.